Obavještenja

K O N K U R S za izradu udžbenika islamske vjeronauke za I, II i III razred osnovne škole

Na temelju člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu sa Planom rada za 2020. godinu, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje
K O N K U R S
za izradu udžbenika islamske vjeronauke
za I, II i III razred osnovne škole


I Predmet konkursa
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH raspisuje konkurs za izradu sljedećih udžbenika islamske vjeronauke:

– Islamska vjeronauka za I razred osnovne škole
– Islamska vjeronauka za II razred osnovne škole
– Islamska vjeronauka za III razred osnovne škole
Rukopis treba biti u skladu sa: Nastavnim programom islamske vjeronauke i usmjeren na ishode učenja, općim standardima za pisanje i ocjenu udžbenika, uz poštivanje specifičnosti prirode i metodike nastavnog predmeta, njegovih povijesnih i kulturoloških odrednica.
Autor/tim čija prijava bude prihvaćena dužan je u procesu izrade udžbenika uvažiti preporuke i prijedloge potencijalnih dorada i korekcija od strane recenzenata i urednika.
Izrada udžbenika se sastoji od dvije faze:
Prikupljanje idejnog prijedloga udžbenika za naznačene razrede na osnovu kojih će se vršiti odabir autora/tima za izradu cijelog udžbenika.
Rada na izradi cijelog udžbenika od strane izabranog autora/tima
Rok za dostavljanje idejnog prijedloga udžbenika na osnovu kojeg će se vršiti odabir autora/tima je do 24. februar.2020. godine, a rok za dostavljanje kompletnog rukopisa od strane odabranog autora/tima je 30. juni 2020. godine.

II Prijava na konkurs

Na Konkurs se mogu prijaviti nastavnici/profesori islamske vjeronauke iz osnovne i srednje škole, pojedinačno ili u timu. U slučaju rada u timu, tim može sadržavati i ostale zainteresovane autore pod uvjetom da minimalno jedan član tima bude iz reda nastavnika/profesora islamske vjeronauke angažovanog u razredu za koji se priprema udžbenik.
Prijava za dostavljanje idejnog prijedloga udžbenika treba sadržavati:
Kratku biografiju autora, podatke o radnom angažmanu i bibliografiju objavljenih radova;
Kratak opis autorskog koncepta s jasno istaknutim inovacijama koje se predlažu u udžbeniku;
Sadržaj cijelog udžbenika (jasno definisani naslovi i podnaslovi);
Tri detaljno razrađene ugledne nastavne jedinice u printanoj i elektronskoj formi (pdf. formatu) na CD/DVD/USB-u sa prijedlogom vizuelnog identiteta sadržaja (grafičkog i idejnog rješenja i prijedlogom ilustracija na formatu B5 sa proširenjem 190×240);
Nastavne jedinice za I razred osnovne škole su: 1) Džamija, 2) Islam je čistoća, 3) Ramazan u mojoj kući.

Nastavne jedinice za II razred osnovne škole su: 1) Kako je lijepo biti musliman, 2) Salavat na Poslanika, a.s., 3) Namaz – moja zahvalnost Allahu, dž.š.

Nastavne jedinice za III razred osnovne škole su: 1) Zahvala Allahu, dž.š., 2) Allah je čuo i uslišao moju molbu, 3) Prva objava – uči, čitaj

Printani ispis odabranih nastavnih jedinica u četiri primjerka;
Izjavu autora/tima da je predloženi rukopis originalno autorsko djelo;
Preciznu bibliografiju izvora korištenih u pisanju udžbenika.
Konkurs ostaje otvoren do 24. februara 2020. godine, nakon čega će se odabrati autor/tim za konačnu izradu udžbenika.
Kao potvrda o datumu predaje idejnog prijedloga udžbenika prihvatit će se poštanski žig. Radovi koji ne budu blagovremeno dostavljeni i koji ne ispunjavaju uvjete Konkursa neće se uzimati u razmatranje. Konkurs je otvoren od dana njegove objave u elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice.
Rukopisi i e-verzija na CD/DVD/USB-u idejnog prijedloga udžbenika dostavljaju se pod šifrom, a osnovni podaci o autoru/timu (ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa) u posebno zapečaćenom omotu, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za obrazovanje i nauku, Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo sa naznakom: Konkursna komisija za izradu udžbenika za I, II i III razred islamske vjeronauke za osnovnu školu.

III Odabir prijave od strane Konkursne komisije

Uprava za obrazovanje i nauku će imenovati Konkursnu komisiju koja će od prispjelih prijava izvršiti odabir autora/tima za izradu cijelog udžbenika na temelju sljedećih kriterija:
Kompatibilnost sa Nastavnim programom islamske vjeronauke za naznačene razrede, predviđenim ciljevima, zadacima i definisanim ishodima učenja u nastavi;
Primjena savremenih pedagoških i psiholoških standarda u pisanju udžbenika;
Prijedlog vizuelnog i sadržajnog identiteta udžbenika i primjerenost istog aktuelnim interesovanjima i potrebama učenika;
Kreativnim elementima iskazanim u pripremi udžbenika u odnosu na dosadašnja rješanja.
U slučaju da niko od autora ne zadovolji sve očekivane dimenzije udžbenika, Konkursna komisija, nakon konsultacije s autorima, može Upravi predložiti i formiranje posebnog tima za izradu udžbenika sastavljenog od autora s najinovativnijim rješenjima.
Komisija zadržava pravo da ne odabere nijednu od prispjelih prijava ukoliko procijeni da iste ne zadovoljavaju opće i posebne kriterije i standarde propisane konkursom.
Autor/tim čija prijava bude prihvaćena sklopit će s izdavačem ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, a kompletan udžbenik će dostaviti Upravi najkasnije do 30. juna 2020. godine.
Imena autora/tima odabranih za izradu udžbenika će biti objavljena najkasnije 30 dana od isteka konkursnog roka za predaju prijava.

IV Kontakt

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom, učesnici mogu dobiti u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH – Odjelu za vjeronauku, Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, na broj telefona 033/533-000 i putem e-maila: vjeronauka@rijaset.ba.