Vijesti

Mostarski muftija Salem – ef. Dedović odbranio magistarski rad o mostarskim vakufima

Mostarski muftija Salem ef. Dedović je u srijedu 09.03.2016. god. na Fakultetu islamskih nauka pred komisijom u sastavu prof.dr. Enes Ljevaković (predajnik) doc. dr. Mustafa Hasani i doc dr. Nedim Begovć uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Vakufi u Mostaru od 1931. Do 2013.god.“

Rad muftije Dedovića je višeznačajan s više aspekata ocijenio je njegov mentor doc.dr. Mustafa Hasani. „Prijeko nam je potreban ovakav pristup objektivnosti u istraživanju, naučne elaboracije i objektivnosti u donošenju zaključaka. Rad muftije Dedovića omogućava da sagledamo cjelinu historijski događaja na osnovu naučnih metoda, pomaže nam da steknemo otklon od dnevno političkih dešavanja, da stvarno vidimo činjenično stanje“, kazao je dr. Hasani. Vrijednost rada prema njegovoj ocjeni ogleda se u tome što je baziran na dokumentima i arhivskoj građi čime prevazlazi uobičajeni okvir pisanja i izrade magistarskih radova. Tim je, ističe Hasani, potvrđeno da kandidat vlada objavljenom literaturom i umijećem koncipiranja činjenica kojim se koristio. „Zbog obima istraživačkog rada i dokumentacijske građe rad ima posebnu vrijednost. U tom smislu poslužit će kao dodatni poticaj i otvoriti drugačije perspektive drugim naučnim istraživanjima ove materije. Sagledavajući vakuf kao instituciju mi možemo govoriti i o sudbini bošnjačkog naroda na tom području. Između odnosa vlasti prema vakufu može se staviti znak jednakosti i odnosa prema nacionalnom pitanju, odnosno statusu Bošnjaka na određenom teritoriju“, ocijenio je Hasani.

Kao polaznu osnovu za izradu magistarskog rada muftija Dedović je uzeo izvještaj Vakufske direkcije o stanju Vakufa u Mostaru 1931.god s popisom imovine 34 mostarska vakufa s ukupnom površinom od 569 399 m2, koje su mu je poslužila kao premise za komparaciju i analizu o destrukciji i devastaciji vakufa i vakufske imovine sve do 1995.god.

„Mostar je grad u kojem je institucija vakufa bila duboko ukorijenjena u tradiciju muslimana. Međutim, vakufi su, od dolaska Austrougarske pa sve kroz potonje društveno političke sisteme, bili na udaru. Sistemski su oduzimani i uzurpirani a njihova supstanca se drastično smanjivala. U novijem historijskom periodu, od sredine devedesetih godina XX stoljeća, kada se aktuelizirala tema povrata vakufske imovine, Mostar može poslužiti kao svijetli primjer odnosa struktura vlasti prema nepravedno oduzetoj imovini. Smatrao sam da ovu, u širem društvenom kontekstu, pa čak i unutar struktura Islamske zajednice, neistraženu temu i nedovoljno valoriziran model uspješne obnove vakufa i njihovog stavljanja u prihodovnu funkciju Islamske zajednice, treba naučno istražiti i obraditi“, o razlozima odabira teme kazao je muftija Dedović.

Napomenuvši da je i sam na direktan način bio uključen u planiranje i realizaciju obnove i izgradnje vrijednih vakufskih objekata u Mostaru istakao je osjećaj lične i profesionalne obaveze njihove elaboracije, kako bi ukazao na njihov značaj za Islamsku zajednicu i Grad Mostar. Na temelju analize arhivske građe i terenskih istraživanja na planu revitalizacija vakufske imovine koje je Medžlis IZ-e Mostar ostvario do 2003. i 2013. postavio je glavnu hipotezu da postoji uzročno posljedična veza između povrata vakufske imovine IZ-e, njene revitalizacije i stavljanja u funkciju i kreiranja dobrih pretpostavki za kvalitetno vjersko, odgojno i kulturno djelovanje IZ-e u Mostaru. Odluku Predsjedništva Skupštine opštine Mostar od 31.1.1995.godine kojom je Islamskoj zajednici vraćeno na korištenje 83 potpune i 23 nepotpune nekretnine s površinom od 6 052 m2 poslovnih objekata, 4 642 m2 neizgrađenog građevinskog zemljišta, 9 52 m2 zemljišta u naravi haremi, ocijenio je pozitivnim presedanom odnosa vlasti prema Islamskoj zajednici i naznakom prekida kontinuirano lošeg tretmana prema vakufima. „ Te odluke potvrđuju korektan odnos političke vlasti prema zahtjevima IZ-e i spremnost da joj pomogne u rješavanju njenih imovinsko pravnih zahtjeva“, zaključio je muftija Dedović.

Naglasio je kako je odgovornim pristupom u radu i planskom strategijom od 2003.god do 2013. Medžlis IZ-e Mostar ostvario veliki procenat realizacije materijalnih sredstva i realizirao nekoliko kapitalnih vakufskih projekata na temelju čega je, pored vjersko prosvjetnih djelatnosti u džematima, pokrenut sistemski i organiziran rad s mladima, kroz aktivnosti Info-servisa, Kulturno edukativnog centra „Sehara“, horsku sekciju, organiziran rad Centra za učenje Kur'ana s ciljem oživljavanja tradicije izučavanja hifza, podršku naučno istraživačkim radu itd…

Odbrani magistarskog rada pored brojnih prijatelja, rodbine prisustvovali su i najviši zvaničnici Islamske zajednice, reisu-l- ulema mr. Husein ef. Kavazović, zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, travnički muftija mr. Ahmed ef. Adilović goraždanski muftija Remzija ef. Pitić, , banjalučki muftija dr. Osman ef. Kozlić, direktor uprave za vanjske poslove Rijaseta IZ-e u BiH Razim Čolić, potpredsjednik Sabora IZ-e Ramiz Jelovac, bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević. Tokom odbrane magistarskog rada članovi komisije i muftija Dedović javno su izrazili zahvalnost gospodinu Oručeviću za njegov doprinos u procesu vraćanja na upravljanje Vakufske imovine Islamskoj zajednici.

www.muftijstvo-mostarsko.ba