Vijesti

Ugovori o sufinansiranju projekata u Stocu

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalno ministarstvo prostornog uređenja “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštitat nacionalnih spomenika”, (Službene novine Federacije BiH, broj 25/12 i 89/12), ovo federalno ministarstvo kojeg zastupa po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sekretar ministarstva mr. sci. Adnan Efendić je sklopilo dva ugovora sa Medžlisom IZ Stolac kojeg zastupa predsjednik Medžlisa IZ Stolac Bekir Isaković.

Ugovor o sufinansiranju projekta, “Rekonstrukcija krovnog pokrivača Careve džamije u Stocu” u iznosu od 10.000,00 KM i “Izrada projektno tehničke dokumentacije i rehabilitacije nacionalnog spomenika Musafirhana u Stocu” u iznosu 5.000,00 KM, potpisanim 20.12.2012. godine, regulišu se međusobni odnosi Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Medžlisa IZ Stolac.

(www.fmpu.gov.ba)