Vijesti

KONKURS

       Izvršni odbor Medžlisa IZ Stolac

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za prijem u radni odnos

imama, hatiba i muallima u džema'atu Rotimlja–1 (jedan)  izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Pravilnikom o imamima, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

–       završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i odgovara teološkom ili imamskom smjeru ili studira na nekom od navedenih fakulteta;

–       da nema smetnji za postavljenje od strane Rijaseta IZ-e i ureda Muftije Mostarskog;

Uz prijavu-molbu potrebno je dostaviti:

–       biografija;

–       dokaz o stručnoj spremi, (ovjerene kopije diploma-nostrifikacija diplome ako je fakultet završen u inostranstvu ili potvrda o studiranju ne starija od tri mjeseca);

–       dokaz o radnom stažu (ukoliko ga ima);

–       saglasnost odnosnog organa ili ustanove IZ-e za premještaj (ako se radi o premještaju);

–       preporuka prethodnog poslodavca (ukoliko je kandidat bio radno angažovan).

Prednost prilikom odabira ima kandidat koji je familijaran.

NAPOMENE:

Obezbijeđen stan.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u IIN “Preporod”.

Prijave slati na adresu: Medžlis IZ-e Stolac, Ada bb, 88360 Stolac.

Informacije na telefon  063/448-773.